Mission

 

Den andra delen av missionsbefallningen lyder: ”Gå därför ut.” Församlingen är tänkt att vara missionerande till sin natur. Församlingsplantering är mission. Om en ny församling inte når nya människor kommer den att bestå av samma grupp av människor om 3-5 år. Många församlingsplanteringar blir, tråkigt nog, små inåtvända grupper utan kraft att ge nytt liv och nå ut till nya människor. Det var inte så Gud hade tänkt att det skulle vara. Församlingsplantering handlar om att gå ut med de goda nyheterna om Kristus till nya geografiska områden och till nya kulturella eller etniska grupper, med målsättningen att leda människor in i Guds rike och till efterföljelse av Kristus. Vi bär på Guds rike inom oss och vi är sända av konungarnas Konung. Vi är kallade att bygga ett hus åt  honom i den här världen, en plats där han kan bo ibland oss och bli synlig för världen genom oss.

”Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen.” (Joh. 17:18). Församlingsplantering grundar sig på att man förstår att man är sänd och kallad av Gud. I Master-modulen har vi skrivit om kallelse och vision och har utmanat dig att jobba med dessa områden. Precis som att det är viktigt att vara trygg i Guds kallelse och veta vad det är man är kallad att bygga (vision), så är det också viktigt att vet vem du är sänd till. Det är några frågor som man måste ställa sig som team. Vilka människor vill vi nå? Vilken är vår målgrupp? Till vilka har Gud sänt oss? Är vi kallade att nå ett geografiskt område eller en specifik kulturell eller etnisk grupp? Vad kännetecknar de människor vi vill nå? Vad är goda nyheter för dem? Hur skulle en kyrka se ut som är relevant för dem? Det är viktigt att ni har en tydlig förståelse av vilka Gud har sänt er till. Øystein Gjerme skriver om detta i sin artikel i ämnet ”Pionjärarbete och komfortzoner”.

Församlingsplantering är pionjärarbete och kommer att utmana dina komfortzoner. Att bli en del av en församlingsplantering är ett val som får konsekvenser på alla livets områden. Det kommer att vara en utmaning för era befintliga relationer. Jag kommer ihåg en kommentar från en av ledarna i kärngruppen, när vi planterade Hånes frikyrka. Han sa: ”När jag nu är en del av församlingsplanteringen, måste jag ge mindre tid till många av de goda vännerna i moderförsamlingen. Jag behöver tid och rum för relationer med nya vänner om vi ska vinna nya människor för Jesus, i den nya församlingen vi planterar.” Det var ett pris att betala för honom och hans familj. Det finns många orsaker till att människor kommer till församlingen, men ofta bara en orsak till att de stannar kvar. De får vänner där. Församlingsplantering kommer att utmana dina komfortzoner, när du erbjuder din vänskap till många nya människor. Det kommer att utmana din ekonomi, ditt familjeliv och dina prioriteringar av tid och andra resurser.

Församlingsplantering är mission. Vi måste förstå att de goda nyheterna inte bara är ett budskap vi predikar, utan de är något vi är. Vi är de goda nyheterna för andra människor. Guds rike finns inom oss. Vi är Jesus händer, fötter, ögon och öron idag. De goda nyheterna har flyttat in i ditt bostadsområde, för att du bor där. Mission är inte en aktivitet, det är en livsstil. Guds kärlek visar sig idag genom dig och mig.”Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden.” (Rom. 5:5). ”Kristi kärlek lämnar mig inget val.” (2 Kor. 5:14). Det är Kristi kärlek i oss som gör hela skillnaden. Du har allt som behövs inom dig för att han bor i dig. Arne Skagen skriver mer om det under rubriken: Älskad och sänd.

Det andra ämnet under temat Mission är: Skörden är stor. I Johannesevangeliets fjärde kapitel var Jesus tvungen att korrigera sina lärjungar: ”Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd.” (Joh. 4:35). Vi tenderar att skjuta upp saker och ting och tänker ibland att bara det händer så ska jag… Men Jesus säger att skörden är mogen idag. Idag finns det en skörd som är redo där du är! Idag kommer du att möta människor som är mottagliga för evangeliet och för att ta emot Kristi kärlek genom dig. När skörden är mogen blåser den inte in i ladan per automatik.  Det är skördearbetaren som går ut på skördefältet och börjar skörda.  Människor som är öppna för evangeliet kommer inte att blåsa in i vår församlingsgemenskap. Vi måste gå till dem, leva ibland dem i deras kultur, möta deras behov, ge dem vår vänskap, be för dem, dela evangeliet med dem och leda dem in i Guds rike och gemenskapen med andra kristna. Det är detta som menas med att vara missionerande.

De senaste åren har vi lärt oss att evangeliets väg är: ”Tillhörighet, tro och uppförande” (Belong, believe, behave). Vi måste börja med att tillhöra. Många känner sig utanför och vill vara med innanför. Tillhörighet genom relationer, vänskap och gemenskap är nyckelord, när vi vill nå dagens människor. Jag tror att detta är avgörande, samtidigt som vänskap i sig inte kommer att frälsa någon. Det är evangeliet som är ”en Guds kraft som räddar var och en som tror.” (Rom 1:16).  Våra erfarenheter från Norge och Skandinavien är att det är först när människor gör ett Gudsmöte inom ramen för vänskapsrelationen som något avgörande sker. Många kyrkor är duktiga på relationer, men de kyrkor som ser människor komma till tro, är de som lärt sina medlemmar att be för de icke troendes behov, dela evangeliet och föra in ett Gudsmöte i sina relationer. Paulus kom med Guds kraft och visdom (1 Kor. 1)

När Paulus summerar sin apostoliska tjänst och berättar om hur han förkunnat evangeliet om Kristus, skriver han så här till församlingen i Rom: ”Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att hedningarna skall föras till lydnad, i ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har jag överallt spritt evangeliet om Kristus, från Jerusalem åt alla håll, ända till Illyrien.” (Rom 15:18-19). När evangelium predikas fullt ut så görs det alltså genom ord, gärning, tecken och under. Allt genom Andens kraft med målet att föra människor in under Kristi lydnad. Denna typ av apostolisk förkunnelse är nödvändig för att se ett genombrott för församlingsplantering i Europa idag. De goda nyheterna om Kristus måste förkunnas i både talad och skriven form. Men för att bli trovärdigt i vårt samhälle måste det förpackas i radikala kärlekshandlingar och omsorg till människorna i vår omgivning. Guds kärlek måste bli synliggjord på ett praktiskt sätt. Samtidigt måste vi vara frimodiga med att förkunna att Guds rike är nära, Gud är här. Vi ber för sjuka, hjälper människor till frihet från sitt förflutna och deltar i Guds handlande i världen genom tecken och under, som en försmak av riket som ska komma. I allt är vi beroende av den Helige Ande.

Jag har genom mina egna erfarenheter insett hur lätt det är att tappa sitt fokus på mission. Det är så många saker som vill fånga vår uppmärksamhet, så vi behöver gång på gång göras ansvariga så att vi fortsätter att fokusera på att gå ut. Vad gör ni för att bygga relationer med människor utanför kyrkan? Vad gör ni varje vecka för att fokusera på mission? Vi vill utmana er att vara strategiska på detta område.

Be om att Gud ska leda er till de människor eller platser han vill att ni ska nå. Ni kan inte nå ut till alla. Ni behöver fokusera. Vad behöver man fokusera på först när man startar en ny församling? Vilka människor finns i ert kontaktnät? På vilka mötesplatser träffar ni människor? Det kan vara på en ungdomsgård, eller ett existerande socialt nätverk, eller på ett café, på gatan eller genom organiserade fritidsaktiviteter. Eller kanske ni behöver skapa en ny mötesplats? En internationell lunch för immigranter, en alphakurs eller en aktivitet som möter människors behov i ett bostadsområde? Det finns många möjligheter, men ni behöver be, reflektera och samtala om vad ni ska fokusera på. Börja lyssna till Gud och fråga honom var den mogna skörden finns. Kom ihåg att han är skördens Herre. Han känner människorna i din omgivning. Samarbeta med honom. Var och en i kärngruppen kan börja be för 3-4 människor som ni tror är mogna för skörd. Sedan kan ni utmana varandra att ta steg för att nå dem, de kommande veckorna och månaderna. Var praktiska och strategiska. Detta är en del av den utmaning vi vill ge dig under rubriken Mission.