Movement

”Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” Det är den sista meningen Jesus säger till sina lärjungar innan han lyfts upp till himlen. Jesus har lovat att vara med oss alla dagar. När Jesus säger att han ska vara med oss, är det inte med en passiv hållning. Han säger inte att han ska komma och gripa in om vi får problem. Han är aktivt med oss. Han är närvarande, engagerad och hela tiden involverad i det han har lovat att han ska göra. Att bygga sin församling.

Under temat ”Guds rike och hans allsmäktighet” kunde du läsa om hur Jesus önskar att leda sin församling och bygga sin församling. Han vill se sin församling växa i kraft och inflytande. Han som har all makt i himlen och på jorden är med oss alla dagar. Han är närvarande i vår vardag och är upptagen med att se sitt rike utbredas till jordens ände och med att frälsningsplanen ska fullbordas. Du är en del av att hans frälsningsplan fullbordas i världen när evangeliet förkunnas och hans boning byggs bland alla folkslag. (Ef. 2:21). Församlingsplantering är inte en aktivitet, utan en del av Guds stora frälsningsplan. Han har startat en stor rörelse med ett tydligt slutmål. För att nå dit måste vi förstå de grundläggande principerna för multiplikation, både i naturen och i Guds rike.

Detta är vad Jon Steinar Kjøllesdal skriver om under temana ”Multiplikation – var fruktsamma och föröka er” och ”Hur multiplicerande rörelser växer fram”. Han skriver: ”Gud skapade människan med ett mandat att uppfylla jorden och lägga den under sig. (1 Mos. 1:26-28). Detta mandat bygger på att jorden tillhör Gud och att människan är Guds medarbetare och ska demonstrera hans härlighet. Genom att Jesus kom till jorden, och hans död och uppståndelse, blev detta mandat förnyat och förstärkt genom att Jesus blev upphov till en ny generation systrar och bröder, vilka ska göra hans härlighet synlig i nationerna. Jesus gav oss uppdraget att göra folk till hans efterföljare. (Joh. 20:21, Apg. 3:18-21, Ef. 1:7-11)

Allt liv måste föröka sig för att överleva. Ny barn måste födas för att släktet ska leva vidare. Om inte kyrkan förökar sig vidare i nästa generation kommer den att ha dött ut inom tre generationer. Vi måste hela tiden försöka förstå vad det innebär att arbeta med att multiplicera, eller föröka, det vi gör, annars kommer allt att avstanna och församlingen kommer att gå tillbaka. Det är nödvändigt att vi hela tiden känner igen hinder för multiplikation i våra egna tankar och arbetssätt, och utmanar oss själva att arbeta med att planlägga hur multiplikation kan byggas in i kärnan av arbetet med att plantera en ny församling.

Jesus önskar att se en rörelse växa fram. Jesus demonstrerade Guds sätt att arbeta när han levde här. Han valde tolv, som han tillbringade det mesta av sin tid med. Han tog dem med på allt han gjorde och undervisade dem.  (Mark. 3:13-15). I bergspredikan i Matteus kapitel 5 till 7 undervisar han sina lärjungar. När han undervisar om Guds rike använder han sanningar i naturen som visar på reproduktion och multiplikation. (Mark 4). Utifrån en biblisk förståelse av multiplikation och historiska exempel kommer vi att utmana dig att arbeta med hur du kan starta en rörelse där ständigt nya ledare frigörs till tjänst och tar ansvar för att bygga nya församlingar och gemenskaper så att Guds rike kan växa både lokalt och globalt.

Den andra delen av Movement handlar om den personliga rörelsen. Kyrkan står och faller med kvaliteten på dess ledare. Det är inte självklart att du kommer att fullborda loppet du har påbörjat. Väldigt många slutar eller spårar ur. Vår önskan är att du ska fullborda det lopp du påbörjat och vara ett redskap som Gud använder för att förverkliga sin frälsningsplan i världen. Det är många områden som är viktiga att fokusera på, om du ska fullborda loppet. Du måste vara förankrad i Guds kallelse, vara noga med hur du använder din tid och bygga upp både din mentala och andliga styrka längs vägen, Din utveckling som ledare händer inte av sig självt, du måste ta ledningen i dit eget liv för att det ska ske. Det är inte bara viktigt för att du är en förebild och kulturbyggare i din gemenskap. Det är viktigt för att du själv ska fortsätta att utvecklas och växa. Den viktigaste personen du leder, är dig själv. ”Ge akt på er själva och på hela den hjord som den heliga anden satt er att ha uppsikt över.” (Apg 20:28). Det börjar med att ta vara på sig själv.  Framgång på lång sikt beror på hur du leder dig själv. Det handlar om att bygga upp sin karaktär, sin självinsikt och sin Gudsfruktan.

De rörelser som tagit fart, genom historien, har startat med att Gud har kallat enskilda personer och använt dem i sin plan. Han har format deras karaktär och rest upp dem till ledare som utövat inflytande över städer och nationer. Vi tror att det kan hända igen. Gud kallar människor på vår kontinent till att multiplicera ledare och församlingar, så att nya rörelser kan starta. Kanske är du en av dem? Se till att fullborda loppet! Det vi undervisar under temat Movement kan hjälpa dig.