Multiplication

 

”… gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.” (Matteus 28:18-20). Jesus är inte intresserad av hur många vi samlar på våra möten eller hur många vi har predikat för. Han är intresserad av lärjungar, efterföljare och arbetare. Lärjungaskap är utmaningen för alla församlingar idag och särskilt för de som jobbar med församlingsplantering. Långsiktig tillväxt hänger på hur vi lyckas med att göra lärjungar. Om inte nya människor kommer till oss, och växer i mognad och lydnad till Jesus Kristus, kommer vi om några år att fortfarande vara samma grupp människor som startade församlingen.  Det måste hela tiden vara en rörelse där nya människor börjar följa Jesus, växer in i ledarskap och som i sin tur tar ansvar för att starta nya församlingsgemenskaper. Då närmar vi oss en biblisk förståelse av multiplikation.

”Kom och följ mig!” sa Jesus till fiskarbröderna Simon och Andreas vid Galileiska sjön. Han fortsatte:”Jag ska göra er till människofiskare.” (Matt. 4:19). Tre år senare lämnade Jesus uppdraget vidare till sin lärjungar. Jesus befallde dem att göra lärjungar, så skulle han bygga sin församling. En samling människor som inte är lärjungar kan aldrig vara en församling i biblisk bemärkelse. Lärjungaträning är därför själva kärnan i en församlingsplantering.

Allt lärjungaskap startar med bekännelsen att Jesus är Herre. Det är hans rike, hans kyrka och hans gemenskap som byggs. Och hans rike är på många sätt en motkultur till individualismen och materialismen, relativismen och den personliga njutningen.  Att lära folk att hålla allt som Jesus befallt oss, i en kultur där Jaget är i centrum, är en jätteutmaning. I en kultur som tillber den själviska treeningheten ”jag, mig och mitt” går Jesus budskap om att lägga ned sitt liv, ta upp sitt kors och följa honom, rakt emot kulturen. Hur gör vi självcentrerade, sekulära och postmoderna européer till  osjälviska Jesusefterföljare, som lever för att ge, inte för att få, för att tjäna och inte för att bli tjänade? Hur gjorde Jesus det i en tid som inte är så olik vår egen? Hur tacklade han utmaningarna? Det är några av de frågor vi tar upp i första delen av temat Multiplication –  Lärjungaskap i den kristna gemenskapen i mötet med dagens kultur.

Lärjungaskap är bildning och bildning får man genom efterföljelse. Det handlar inte först och främst om att få kunskap om Jesus, utan om att bli lik Jesus. [1] Tro är inget man lär sig, det är något som smittar av sig, och det är du och jag som bär på den smittan. Vad hos mig är det som påverkar andra människor och hur kan jag påverka andra människor? Romano Guardini har jobbat mycket med dessa frågor. [2]  Han förklarar att vi utövar inflytande på andra på tre olika sätt; genom vilka vi är, genom handlingar och genom ord. Hans slutsats är att vilka vi är och vår handlingar har mycket större påverkan på andra än våra ord. Jag kan vara en god förkunnare och lärare och på det sättet påverka andra. Men samtidigt måste jag inse att de jag leder blir mer påverkade av vem jag är och av mina handlingar, än vad jag säger. Det är dessa två aspekter som skapar förändring i de jag leder.  Den jag är och det jag gör, blir ett rättesnöre för dem. På detta sätt multiplicerar ledaren sina tankar och sin livsstil huvudsakligen genom sin personlighet, sitt arbetssätt och hur han tänker och uppför sig. All litteratur om organisationsutveckling pekar på sambandet mellan kulturen i en organisation och ledarens personlighet, identitet och liv. [3].

Vad betyder det för församlingsplantering och lärjungaskap? Det som kärnteamet gör och ägnar sig åt blir det kulturella DNA, som kommer att forma den växande församlingen. En församlingskultur skapas inte av tillfälligheter, den formas av dess ledare. Vi kanske inte gillar det, men det är ändå ett faktum. Därför är det mycket viktigt att kärnteamet i en församlingsplantering lever livet tillsammans.

Karl Inge Tangen, lärare vid högskolan för Ledarskap och Teologi i Norge[4], har i sin doktorsavhandling presenterat en modell för senmoderna församlingar, vilken synliggör effekten av att lägga vikt vid kärnpraktiker.[5] När många människor i en församlingsultur lever ut några kärnpraktiker i den kristna tron, kommer de nykomlingarna hela tiden att utmanas av dessa praktiker och själva börja ta steg i samma riktning. På detta sätt sker lärjungaträning och kulturen i församlingen är en av de mest formande faktorerna. Litteraturen om församlingsplantering förmedlar samma budskap. En missionerande livsstil behöver byggas på missionerande praktiker. [6] I Soma-gemenskapen talar de om evangeliets rytm. [7] I sin bok ”A passionate life” förklarar Mike Breen sina ”life shapes” och hur dessa kan vara en hjälp för lärjungaskapet. Han undervisar också om vikten av att leva i ansvariga relationer med varandra. [8]

I ett komplext vardagsliv behöver vi hjälpa varandra att hålla fast vid några praktiker som är viktiga för oss.  Att kärnteamet lever med öppna relationer och tar ansvar för varandra är en nyckel för att det ska kunna ske. Hur märks vår tro i våra vardagliga prioriteringar? Det är mycket som vi kan bli upptagna av och mycket vi kan göra, men det är bara några få saker som är livsviktiga för vårt liv som Jesusefterföljare. Dessa kallas vi att hålla orubbligt fast vid. Om de förta kristna står det: ”de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna.” (Apg. 2:42). Under tema två och tre ska vi titta på urkyrkans praxis  och fråga oss vad det kan betyda för oss idag.

En lärjunge är inte en fullkomlig människa, utan en elev, en student, en lärling, som lever livet tillsammans med Jesus och lär sig och formas av honom. Då Paulus grundade de första församlingarna var det just denna lärande process som var hans högsta prioritet. I Kolosserbrevet skriver han att hans mål är att föra människor till mognad i Kristus. (Kol. 1:28-29). Lärjungaskap har ofta blivit en programpunkt i församlingens aktiviteter, en undervisningsserie, eller en kurs. När vi ser på Jesus modell så liknar det mer en livsgemenskap. Församlingen bör vara som en utvidgad familj. [9]. Vi måste sträva efter bordsgemenskap mer än ordsgemenskap. Lärjungaträning sker när vi involveras i varandras vardagsliv, öppnar våra hem, kök och kylskåp för varandra. Det sker när vi börjar vara tillsammans med andra och leva livet tillsammans. Kanske har vi missat att lärjungaträning händer ”on the road”? Att vi tar nya troende med oss ut för att hjälpa människor, be för sjuka och demonstrera Guds kärlek till andra människor. Detta ämne tar Arnt Jakob Holvik upp i sitt kapitel om att bygga en kultur för lärjungaträning.

Under temat Multiplikation vill vi utmana er att tänka igenom vad som kommer att vara de viktigaste elementen i er gemenskap, för att föra människor till mognad och efterföljelse av Kristus.

Huge Halter & Matt Smay – DNA, The Gathered and Scattered Church. Zondervan 2010; page 94
Guardini, Romano – ”Das Ende der Neuzeit. Die Macht“. Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 4. Aufl. 2001
Kets De Vries Manfred – Reflection on Groups and Organizations. OSSEY-BASS 2010, page 92
Högskolan för ledarskap och teologi drivs av pingstvännerna och baptisterna i Norge. www.hoyskolen.org
Tangen, Karl Inge – Ecclesial identification beyond transactional individualism? A case study of life strategies in growing late modern churches, PhD thesis, 2009, Oslo- MF Norwegian School of Theology. Page 225
Frost Michael och Allah Hirsch – The Shaping of Things to Come: Innovation and Mission for the 21st Century Church 2003
Frost Michael – Road to Missional, The: Journey to the Center of the Church 2011
Tim Chester & Steve Timmis – Total Church: A Radical Reshaping around Gospel and Community. Crossway Books 2008 www.somacommunities.org
Mike Breen & Valt Kallestad – A passionate LIFE. Nexgen 2005